خدمــات

گروه مهندسی پاشا از طریق ارائه خدمات عمومی و تخصصی در چهار حوزه اصلی ذیل

مشتریان خود را از ابتدای تشکیل ایده تا تولید تجاری همراهی می نماید:

از جمله فعالیت های اخیر شرکت در حوزه ارزیابی و نظارت می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- کارگزار ارزیابی صندوق نوآوری و شکوفایی در ارائه تسهیلات و سرمایه گذاری

- کارگزار ارزیابی معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری در ارزیابی شرکت های دانش بنیان